Skip directly to content

Документи за записване на ученик в първи клас за учебната 2021/2022 година

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КУЛАТА”  гр.КАЗАНЛЪК

Обл. Стара Загора, гр. Казанлък , ул. “19-ти Февруари” № 3 (0431 / 6 24 73

e-mail: oukula@abv.bg

 

 

 

Документи за записване на ученик в първи клас

за учебната 2021/2022 година

 

 

Чл. 22. При записване на ученика в училището се представят следните задължителни документи:

1. оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация;

2. оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето;

3. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование (само за прием в първи клас);

4. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 18, ал.4, т.1, т.2 и т.3 от настоящата Система от правила

 

Чл. 23.Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението. При установени несъответствие и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.