Skip directly to content

Музеят – духовно огнище за знание и родолюбие

Всеки компонент от училищната среда има своето място и значение при формирането на учениците в съвременното демократично общество. По причини от комплексен характер, организираните извънкласни и училищни форми през последните години останаха на заден план. А от това страда и образователният процес и двата му основни носители – ученици и учители.
Поводът за създаване музейна сбирка на училището е спечеленият  проект по Национална програма „Училището – територия на учениците” към модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” – 2007/2008 година.    

Н

аименование на проекта е: ”Създаване музей на училището – духовно огнище за знание и родолюбие”. Реализацията на проекта помага за преодоляване  на снижения интерес към образователната институция и демотивацията за учене.
Училищният музей е мястото, където не само се уточняват знания, но учениците намират логичен отговор за тяхното приложение в практиката, научават се да комуникират, да споделят, да творят. Тази нетрадиционна форма на работа позволява на младите хора да влязат в ролята на изследователи и работата с разнообразни източници на информация, така и възможност да навлязат в загадъчния и романтичен свят намузеите, тайната мисъл да открият нещо неизвестно досега и го покажат на широката аудитория. Осъществяването на проекта премина през няколко етапа: изследователска , събирателска  и експозиционна дейност.
В реализирането на проекта се включиха  около 250 ученици.

Съхраненото ни минало ще привлече и други млади хора от училището за обогатяване на музея  (бъдещи изследователи и откриватели).
Музеят ни ще възпитава любов към традициите и обичаите в родното място, родния край,  родното училище. Да влезем в Европейския съюз със собствени духовни ценности – „Единни в многообразието”.